http://www.naukajazdygorzow.ecom.net.pl/
Naukajazdygorzow

 Regulamin szkolenia

1. Regulamin okresla zasady szkolenia obowiązujące w Ośrodku Szkolenia
Kierowcow.....................................

 Nauka Jazdy Warszawski ..jest wpisany przez
Prezydenta Miasta ..Gorzowa.do rejestru przedsiębiorcow prowadzących
ośrodki szkolenia kierowcow pod numerem 00690861.......................................
a) szkolenie . oznacza szkolenie podstawowe, dodatkowe lub uzupełniające kandydatow na
kierowcow, o ktorym mowa w Rozporz.dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27
pa.dziernika 2005 r. (Dz.U. Nr 217 z dnia 31 pa.dziernika 2005 r.)
˜2
Obowi.zki o.rodka
1. O.rodek zobowi.zuje si. do przeprowadzenia szkolenia zgodnie z Rozporz.dzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 pa.dziernika 2005 r. (Dz. U. Nr 217 z dnia 31 pa.dziernika 2005 r.) w jak
najkrotszym czasie.
2. W ramach szkolenia podstawowego o.rodek zapewni osobie szkolonej wymagan. rozporz.dzeniem,
o ktorym mowa w ust. 1 ilo.. godzin lekcyjnych (1 godzina = 45 minut) szkolenia teoretycznego i
godzin zegarowych (1 godzina = 60 minut) szkolenia praktycznego oraz materia.y szkoleniowe firmy
SPH Credo niezb.dne do szkolenia.
˜3
Obowi.zki osoby szkolonej
1. Osoba szkolona zobowi.zuje si. do.o.y. wszelkich stara., aby uko.czy. szkolenie, o ktorym mowa
w ˜1 ust. 2 pkt c niniejszej umowy, w jak najkrotszym czasie.
2. Osoba szkolona zobowiązuje się do poinformowania o swojej nieobecności na umowionym
wcześniej szkoleniu praktycznym, nie póżniej niż 24 godziny przed terminem tego szkolenia.
3. W przypadku niewywiązania się z obowiązku, o ktorym mowa w ust. 2, osoba szkolona zobowiązuje
się dokonać opłaty za nieodbyte szkolenie w wysokści 20zł
4. Nie pobiera się opłaty, o ktorej mowa w art5 ust. 6 jeżeli nieobecno.., o ktorej mowa w ust. 2
wynika z przyczyn losowych.
5. W przypadku przyst.pienia osoby szkolonej do szkolenia praktycznego w stanie nietrze.wo.ci, w
stanie po u.yciu alkoholu lub .rodka dzia.aj.cego podobnie do alkoholu, osoba szkolona
automatycznie zostaje skre.lona z listy osob szkolonych bez prawa do zwrotu op.aty za szkolenie,
dodatkowo o.rodek ma prawo poinformowa. o zdarzeniu policj..
6. W przypadku umy.lnego stworzenia, przez osob. szkolon., zagro.enia zdrowia lub .ycia innych
uczestnikow ruchu drogowego b.d. mienia o.rodka, osoba szkolona automatycznie zostaje skre.lona
z listy osob szkolonych bez prawa do zwrotu op.aty za szkolenie.
7. Warunkiem przyst.pienia osoby szkolonej do cz..ci praktycznej szkolenia jest odbycie minimum 30
godzin zaj.. teoretycznych i zdanie egzaminu wewn.trznego teoretycznego.
8. Osoba szkolona zobowi.zana jest stawia. si. punktualnie na wszystkie zaj.cia z dowodem
osobistym lub innym dokumentem to.samo.ci.
˜4
Przerwanie szkolenie
1. Ka.dej ze stron przys.uguje prawo do przerwania szkolenia.
2. Je.eli osoba szkolona przerwie szkolenie bez winy o.rodka, ponosi w zwi.zku z tym op.aty, o
ktorych mowa w ˜5 ust. 7
3. Suma op.at, o ktorych mowa w ust. 2 nie mo.e przekroczy. kwoty, o ktorej mowa w ˜5 ust.1.
4. Je.eli szkolenie zostanie przerwane z winy o.rodka to osoba nie ponosi op.at za cz... teoretyczn.
szkolenia. W stosunku do cz..ci praktycznej osoba szkolona ponosi op.aty tylko za odbyte szkolenie w
wysoko.ci 1/30 op.aty, o ktorej mowa w ˜5 ust. 1, za ka.d. odbyt. godzin. tego szkolenia.
˜5
Op.aty
1. Op.ata za szkolenie, o ktorym mowa w ˜1 ust. 2 pkt c niniejszego regulaminu zgodna jest z umow.
podpisan. pomi.dzy o.rodkiem a osob. szkolon..
2. W przypadku nieop.acenia ktorejkolwiek raty, o ktorych mowa w ust. 3 szkolenie zostaje
wstrzymane do momentu zap.aty zaleg.o.ci.
3. W przypadku nieuregulowania p.atno.ci za szkolenie nale.no.. zostanie przekazana firmie
windykacyjnej.
˜6
Postanowienia ko.cowe
1. Osobie szkolonej przys.uguje prawo do zmiany instruktora w trakcie trwania szkolenia.
2. Osoba szkolona potwierdza, .e zapozna.a si. z niniejszym regulaminem i akceptuje jego
postanowienia.
3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagaj. formy pisemnej pod rygorem niewa.no.ci.
4. W zakresie nieregulowanym przez niniejszy regulamin stosuje si. przepisy kodeksu cywilnego..

Marek  Warszawski 

NaukajazdygorzowNaukajazdygorzowNaukajazdygorzow